Política de privacitat i protecció de dades

 1. INTRODUCCIÓ

Aquesta Política de Privacitat i “cookies”, també denominades galetes atorga informació detallada sobre la manera com DIGITAL TOGINAMA SL (en endavant, l’EMPRESA), utilitza i protegeix les dades personals dels nostres usuaris quan naveguen pel nostre lloc web així com dels drets dels que gaudeixen.

La present Política de Privacitat és aplicable al tractament de les dades personals que l’usuari ens proporcioni o que nosaltres obtinguem d’ell quan accedeixi i utilitzi el Lloc Web (xcatalunya.cat) , tant quan navegui per aquest espai, adquirint els nostres productes o serveis com demanar-nos informació, posant-se en contacte amb nosaltres.

L’EMPRESA respecta en tot ment el seu dret a la privacitat i compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, incloent la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com la seva normativa de desenvolupament i qualsevol altra norma que pugui modificar-la o complementar-la en un futur, així com el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en relació a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE ( “Reglament General de Protecció de dades”), que és d’aplicació a l’Estado español a partir 25 de maig de 2018.

Recomanem als nostres usuaris que revisin de manera detallada la nostra Política de Privacitat per assegurar-se que compren com s’utilitzaran les seves dades personals en navegar pel lloc web.

 1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El responsable del tractament és la persona jurídica que determina les finalitats i mitjans del tractament de dades personals. Aquest responsable decidirà com i amb quines finalitats es tracten les dades personals dels usuaris.

En compliment d’aquesta Política de Privacitat, el responsable del tractament de les dades personals és DIGITAL TOGINAMA SL, amb domicili social a Barcelona, al carrer Aribau 170, 1r 2a i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​ i amb CIF B55299101.

 1. AMB QUI POT CONTRACTAR DE DIGITAL TOGINAMA SL PER LA PROTECCIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS?

Si l’usuari té algun dubte sobre el tractament o la protecció de les seves dades personals, pot contactar amb nosaltres i estarem encantats d’ajudar-lo.

Via correu postal amb l’encapçalament: “Responsable del tractament: DIGITAL TOGINAMA SL Carrer Aribau, 170, 1r 2a de ​​08036 Barcelona.

Via telèfon: +34 633 393 232

Via correu-e: xcatalunya@xcatalunya.cat

 1. QUÈ ENTENEM PER DADA PERSONAL?

Una dada personal és tota aquella informació relativa a una persona física identificada o susceptible d’identificació.

 1. QUINES DADES PERSONALS SÓN TRACTADES PER L’EMPRESA?

Per a les finalitats establertes en aquesta política de privacitat, DIGITAL TOGINAMA SL recull i realitza un tractament les dades personals que apareixen a continuació:

 • Dades de contacte: adreça postal, correu-e, número de telèfon mòbil i número de telèfon fix, si s’escau.
 • Dades identificatives relacionades amb la filiació: nom, cognoms, DNI, NIE, número de passaport o documents equivalents.
 • Dades transaccionals, com informació sobre compres, comandes, contractes, facturació i cobrament, mètodes de pagament, dades bancàries.
 • Dades electròniques tals com adreça IP, tipus i idioma del navegador, domini a través del qual s’accedeix al Lloc Web, dades de navegació, activitat en el Lloc Web.

L’EMPRESA no recollirà mai de manera intencionada informació sobre menors d’edat, llevat que compti amb el consentiment exprés dels seus progenitors o tutors legals. És per això que us demanem, si us plau, que si algun usuari té coneixement que l’EMPRESA disposa de dades de menors d’edat, poseu-vos en contacte amb nosaltres i ho eliminarem tant aviat com sigui possible.

 1. RECOLLIDA I OBTENCIÓ DE DADES PERSONALS

DIGITAL TOGINAMA SL recull i tracta les dades personals que els usuaris voluntàriament ens proporcionen a través de la seva interacció amb el nostre Lloc Web, sigui llegint notícies, editorials, articles d’opinió o qualsevol altre producte que ofereixi l’empresa. Recollirem les seves dades personals més concretament en aquests casos:

 • En demanar-nos informació o pressupostos sobre els nostres productes i serveis.
 • En subscriure’s a la nostra Newsletter.
 • En donar-se d’alta com a usuari registrat de les nostres webs..
 • en adquirir productes o serveis de DIGITAL TOGINAMA SL.

L’usuari només estarà obligat a proporcionar les dades personals que siguin necessàries per tal que DIGITAL TOGINAMA SL pugui prestar-li els serveis o posar a la seva disposició les funcionalitats de la Web que hagi demanat.

Per exemple, si l’usuari ens sol·licita informació o desitja que ens posem en contacte amb ell, haurà de facilitar-nos les dades de contacte necessàries a aquests efectes, tals com telèfon o correu-e. Si l’usuari desitja adquirir r qualsevol producte o servei ofereixi l’EMPRESA des del Web, ens haurà de proporcionar una adreça fiscal amb l’objectiu que li enviem la factura. Si el que desitja l’usuari és rebre la Newsletter deDIGITAL TOGINAMA SL , aleshores, ens haurà de proporcionar el seu correu-e.

En aquests casos, l’usuari serà l’únic responsable de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals que hagi proporcionat i es comprometrà a mantenir-les degudament actualitzades, així com a comunicar a l’EMPRESA qualsevol alteració.

Cal avisar a l’usuari que Per navegar pel web no és necessari que ens proporcioni les seves dades personals. Tot i això, de manera automàtica, DIGITAL TOGINAMA SL, recull aquesta informació a través de cookies (galetes) i altres tecnologies de seguiment, de les quals en parlarem més endavant a la secció 12 d’aquesta Política de Privacitat.

En compliment d’allò que disposa el Reglament Europeu Unió Euripea de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 2016/679, DIGITAL TOGINAMA SL. informa que té presència i vincle a les Xarxes Socials: Facebook, Twitter, Instagram, etc. i les utilitza amb l’objectiu mantenir informats als seus usuaris. És per això que és convenient informar-los que les dades recollides mitjançant aquestes xarxes socials són tractades segons els requisits legals exigits en el Reglament UE de Protecció de Dades. Dit d’una altra manera, l’usuari ha de saber que en el moment que esdevé seguidor del nostre web, està cedint les seves dades a aquestes plataformes i que per això haurà de conèixer i acceptar l’ús que aquestes plataformes fan de les seves dades.

 1. PER QUÈ UTILITZEM LES DADES PERSONALS DELS USUAIRS? FINALITATS I BASES LEGALS PEL TRACTAMENT.

En general, les dades personals que ens proporciona l’usuari i que obtenim d’aquest s’utilitzen amb l’objectiu de processar les seves sol·licituds i transaccions, amb la finalitat de garantir-li un servei d’alta qualitat i per informar sobre altres alternatives que creiem que hi tindrà interès.

Aquestes finalitats són:

 • Proporcionar-li la informació necessària que hagi sol·licitat l’usuari, sempre i quan aquest hi doni el seu vistiplau o consentiment.
 • Possibilitat de remissió del nostre butlletí/Newsletter amb informació, promocions, campanyes i/o notícies sobre productes i serveis de l’EMPRESA. També, sempre i en tot cas, gaudint del consentiment de l’usuari.
 • L’EMPRESA donarà d’alta l’usuari en les bases de dades que consideri oportunes relatives a facturació, cobraments i pagaments. En aquest cas, el tractament legal, lògicament, serà el consentiment en la compravenda dels productes o serveis oferts per l’empresa.
 • Si l’usuari hi està d’acord, l’empresa li podrà comunicar productes comercials i altres.
 • Quant a l’ús de les cookies, consulteu la secció dotzena d’aquesta Política de Privacitat “ÚS DE COOKIES”. En aquest supòsit, la base legal per al tractament de les dades dels usuaris és, novament, el seu consentiment.

Quan la base del tractament sigui el consentiment, és a dir, en tots, els casos, l’usuari podrà revocar-ho en qualsevol moment enviant-nos una comunicació a percatalunya@percatalunya.cat juntament amb una còpia del seu DNI, passaport o carnet de conduir, indicant la seva adreça a efectes de comunicacions.

 1. AMB QUI COMPARTEIX L’EMPRESA LES DADES PERSONALS DELS USUARIS?

L’EMPRESA només transferirà o compartirà dades personals amb terceres persones físiques o jurídiques quan concorrin els requisits establerts en aquesta Política de Privacitat. DIGITAL TOGINAMA SL no transmet ni arrenda les dades personals dels usuaris a terceres persones físiques i jurídiques i només les comunicarà a tercers si obté el consentiment dels primers i d’acord amb la legislació autonòmica, estatal i europea vigent..

 1. QUINES MESURES APLICA L’EMPRESA AMB LA FINALTIAT DE MANTENIR SEGURES LES DADES PERSONALS DELS SEUS USUARIS?

L’EMPRESA adopta les mesures organitzatives i tècniques adequades d’acord amb la normativa autonòmica, estatal i europea vigent a cada moment. Tot plegat amb l’objectiu de protegir les dades personals dels usuaris contra qualsevol ús indegut d’aquestes dades així com qualsevol vulneració de la normativa.

 1. QUANT TEMPS CONSERVEM LES DADES?

DIGITAL TOGINAMA SL conservarà les dades personals dels uaruis durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides, excepte que aquests exercitin el seu dret a revocació.

Després seran bloquejades i destruïdes, excepte que la Llei vigent requereixi o autoritzi un període de conservació més extens.

 1. QUINS DRETS TÉ L’USUARI RESPECTE AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

D’acord amb la normativa aplicable i que regula aquesta política de privacitat, l’usuari té un llistat de drets en relació al tractament de les seves dades personals. L’exercici d’aquests drets serà gratuït per a aquests usuaris, excepte en els supòsits en què es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives. Aquests drets són els següents:

 • Dret d’informació: L’usuari té dret a ser informat de manera concisa, transparent i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, sobre la utilització i tractament de les seves dades personals.
 • Dret d’accés: L’usuari dret a sol·licitar a l’empresa en qualsevol moment que li confirmem si estem tractant les seves dades personals, a que aquesta empresa li faciliti l’accés a aquestes dades així com li atorgui informació sobre el seu tractament i a obtenir una còpia de les dades. Tot plegat de manera gratuïta i sense cap cost afegit.
 • Dret de rectificació: L’usuari té dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals que consideri que són inexactes, no actualitzades o incompletes.
 • Dret de supressió -dret a l’oblit-: L’usuari té dret a sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides i no es tracti sobre fets o successos d’actualitat i prevalgui el dret a la informació. Tot i això, aquest dret no és absolut, així que DIGITAL TOGINAMA SL tindrà la potestat de continuar, si s’escau, mantenint les dades bloquejades.
 • Dret a limitar el tractament: L’usuari té dret a sol·licitar que l’EMPRESA limiti el tractament de les seves dades personals. Dit d’una altra manera, DIGITAL TOGINA,A SL podrà seguir emmagatzemant aquestes dades però no seguir tractant-les, sempre i quan concorri algun dels següents requisits:
  • Que l’usuari manifesti la seva voluntat d’impugnar l’exactitud de les seves dades.
  • El tractament sigui il·lícit i l’usuari manifesti la seva oposició a la supressió d’aquestes dades i, en el seu lloc, sol·liciti la limitació del seu ús.
  • L’usuari s’hagi oposat al tractament, mentre es comprova si els motius legítims de DIGITAL TOGINAMA SL prevalen sobre els seus.

A més, l’usuari tindrà dret a:

Dret a la portabilitat de les dades: L’usuari té dret a que les seves dades siguin transmeses a un altre responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Aquest dret operarà només en el cas que el tractament de les seves dades personals estigui basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i aquest tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Dret d’oposició: D’acord amb aquest dret, l’usuari es podrà oposar al tractament de les seves dades personals, fins i tot, a l’elaboració de perfils

Dret a revocar el consentiment: En els casos en què l’EMPRESA hagi obtingut el consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades personals en relació amb determinades activitats, aquest usuari podrà retirar aquest consentiment en qualsevol moment.

Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control: L’usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 1. ÚS DE COOKIES I TECNOLOGIES DE SEGUIMENT

Les galetes, també denominades cookies utilitzant l’argot anglicista, i altres tecnologies de seguiment, permeten a l’EMPRESA recordar les preferències de l’usuari i reconèixe’l en successives visites. Això s’aconsegueix emmagatzemant en el teu equip certa informació. Què és una cookie?

Una cookie és un dispositiu que es descarrega a l’equip terminal d’un usuari amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la seva instal·lació.

Les cookies formen part del lloc web. Quan vostè accedeix al lloc web, aquest fa que el navegador creï en el seu dispositiu (ordinador, tauleta, telèfon, etc.) petits fitxers amb informació necessària per al funcionament del lloc web. Aquests fitxers (que són les cookies) formen part de la tecnologia necessària per al correcte funcionament del lloc web i no són inherentment perjudicials.

Les cookies s’instal·len i s’emmagatzemen en el seu dispositiu i permeten seguir el rastre de la seva activitat a Internet.

Pot desactivar completament l’ús de cookies a l’apartat de configuració del seu navegador. Pot desactivar les cookies, però el Lloc Web o algunes de les seves seccions podrien no funcionar.

Quin tipus de cookies utilitzem?

Segons l’entitat que les gestioni, les cookies poden ser:

 • Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’interessat des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 • Cookies de tercer: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.

El lloc web utilitza tant cookies pròpies com de tercers.

Segons el termini de temps que romanen activades:

 • Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. S’utilitzen per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (per exemple, una llista de productes adquirits).
 • Cookies persistents: Són un tipus de cookies en les qual les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i s’hi pot accedir i es poden tractar durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot variar d’uns minuts a diversos anys.

El lloc web utilitza tant cookies persistents com a cookies de sessió.

¿Per quines finalitats poden ser utilitzades les cookies del Lloc web?

 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que contingui com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei , la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.
 • Cookies d’anàlisi: Són aquelles que permeten al seu responsable, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.
 • Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.
 • Cookies de publicitat del comportament: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció de l’usuari.

Alguns serveis de DIGITAL TOGINAMA SL, com el registre d’usuaris mitjançant xarxes socials, poden fer servir connectors amb diverses xarxes socials com són Facebook, Twitter.

Si l’usuari decideix fer servir el registre social, autoritza a la xarxa social a emmagatzemar una cookie persistent que recorda la seva identificació en el servei, de manera que s’agilitza l’accés dels usuaris a les edicions digitals durant les visites posteriors. Aquesta cookie pot ser eliminada i l’usuari podrà anul·lar els permisos d’accés dels serveis de DIGITAL TOGINAMA SL des de la configuració de privacitat de la xarxa social amb la qual hagi realitzat el registre.

Quines tecnologies de seguiment utilitza L’EMPRESA?

A més de les cookies, hi ha altres tecnologies que ens permeten fer seguiment de la seva navegació i obtenir informació sobre la seva activitat en el Lloc Web.

Hi ha altres tecnologies que es fan servir amb objectius similars a les cookies, com l’emmagatzematge local d’HTML5, els tags i els objectes locals compartits (LSO). Els LSO són ​​utilitzats pels autors dels arxius llegits per Adobe Flash Player i els llocs web que allotgen aquests arxius (més informació sobre Flash Player i els LSO). Utilitzem emmagatzematge local d’HTML5, LSO i tecnologies similars per autenticar-lo, realitzant un seguiment de la informació que ens ha proporcionat i recordar les seves preferències. Quan s’utilitzin aquest tipus de tecnologies es pot emmagatzemar informació de forma offline, com els llocs web visitats en el seu dispositiu i transferir-la als nostres servidors la propera vegada que es connecti en línia al nostre servei.

Arxius de registre

Cada vegada que accedeix al nostre web, el seu navegador d’internet ens transmet determinades dades d’ús per motius tècnics que s’emmagatzemen en arxius de protocol, coneguts com arxius de registre. Aquestes dades d’ús són els següents: data i hora d’accés al nostre web; nom del web consultat; adreça IP del seu ordinador o dispositiu mòbil; direcció del web des de la qual ha accedit a la nostra pàgina web; volum de dades transferides i nom i versió del seu navegador.

L’anàlisi dels arxius de registre ens ajuda a millorar els nostres productes d’internet i a facilitar la seva consulta, a buscar i eliminar errors ràpidament i a controlar les capacitats del servidor.

Plugins socials

Un “plug-in” o complement és una aplicació (o programa informàtic) que es relaciona amb una altra per agregar-li una funció nova i generalment molt específica.

Recopilem les vostres dades de perfil públic només a partir del vostre consentiment que atorgueu abans d’iniciar la sessió social, de la xarxa social que s’utilitza per iniciar la sessió al nostre lloc web. Aquestes dades inclouen el vostre nom, cognoms, adreça de correu electrònic, enllaç al vostre perfil de xarxes socials, identificador únic, enllaç a l’avatar del perfil social. Aquestes dades s’utilitzen per crear el vostre perfil d’usuari al nostre lloc web. Podeu revocar aquest consentiment en qualsevol moment des de la pàgina del vostre perfil al nostre lloc web o enviant-nos un correu electrònic.

Utilitzem Google Analytics per fer un seguiment de les accions socials realitzades al nostre lloc web. Google recopila i emmagatzema automàticament certa informació als registres del servidor que inclou informació d’esdeveniments del dispositiu, com ara bloquejos, activitat del sistema, configuració de maquinari, tipus de navegador, idioma del navegador, la data i hora de la vostra sol·licitud i URL de referència, cookies que poden identificar de manera única el vostre navegador. o el vostre compte de Google, d’acord amb la seva política de privadesa de dades: https://policies.google.com/privacy

Inserim un widget de Facebook perquè pugueu veure el nombre de m’agrada / comparteix / recomana i “m’agrada / comparteix / recomana” les nostres pàgines web. Aquest widget pot recollir la vostra adreça IP, l’agent d’usuari del navegador web, emmagatzemar i recuperar cookies al navegador, incrustar un seguiment addicional i supervisar la vostra interacció amb el widget, inclosa la correlació del vostre compte de Facebook amb qualsevol acció que feu al widget (com ara “Agradar / compartir / recomanar” la nostra pàgina web), si heu iniciat la sessió a Facebook. Per obtenir més informació sobre com es poden utilitzar aquestes dades, consulteu la política de privadesa de dades de Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Utilitzem un widget de Twitter Tweet al nostre lloc web. Com a resultat, el nostre lloc web fa sol·licituds als servidors de Twitter perquè pugueu twittear les nostres pàgines web mitjançant el vostre compte de Twitter. Aquestes sol·licituds fan que la vostra adreça IP sigui visible per Twitter, que pot utilitzar-la d’acord amb la seva política de privadesa de dades: https://twitter.com/en/privacy#update

Utilitzem el widget Desa Pinterest al nostre lloc web per permetre-vos fixar imatges a Pinterest des de les nostres pàgines web. Aquestes sol·licituds poden fer un seguiment de la vostra adreça IP d’acord amb la seva política de privadesa de dades: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Balises web i seqüències d’ordres incrustades

Les balises web (web beacoms, web bugs, fars web …) i les seqüències d’ordres incrustades són altres tecnologies que utilitzem en el Lloc Web, així com en alguns dels nostres correus electrònics i anuncis.

Les balises web (o “etiquetes”) són fragments de codi de programació que s’inclouen en el Lloc web, correus electrònics i anuncis per informar a DIGITAL TOGINAMA SL que aquestes pàgines web, correus electrònics o anuncis han estat vistos o s’hi ha fet clic a sobre.

Les seqüències d’ordres incrustades són fragments de codi de programació que s’inclouen en el Lloc Web per mesurar l’ús d’aquestes pàgines web, com per exemple en quins vincles es fa clic. Utilitzem aquesta informació per millorar el lloc web i adaptar-lo als temes que probablement li interessin més, i per fer estudis de mercat.

Pot desactivar les funcions de seqüència, com el llenguatge JavaScript en el seu navegador (consulti la funció d’ajuda del seu navegador). Recordi que si desactiva per complet les funcions de seqüència, és possible que els llocs web d’Adobe no funcionin correctament.

Com pot l’usuari desactivar les cookies?

Pot configurar el navegador per tal que rebutgi totes les cookies. No obstant això, és possible que algunes característiques o serveis del web no funcionin correctament sense cookies. La majoria de navegadors permeten desactivar completament les cookies, de manera que podrà triar en qualsevol moment quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web modificant la configuració del seu navegador. Pot trobar més informació en la configuració del seu navegador. A continuació, li facilitem també els enllaços als webs dels principals navegadors:

Trobareu més informació sobre les Cookies AQUI

 1. MODIFICACIONS

L’EMPRESA podrà modificar la Política de privadesa per adaptar-la a les modificacions que puguin produir-se en el Lloc Web o en relació amb el tractament de les seves dades personals. En aquest cas, DIGITAL TOGINAMA SL es posarà en contacte amb vostè a través dels canals de comunicació habituals i amb antelació suficient per notificar-li les modificacions pertinents i li remetrà la política de privacitat actualitzada.

Les versions actualitzades i anteriors de la Política de Privacitat es trobaran disponibles en tot moment en el Lloc Web.